Etobicoke school of the arts

675 Royal York Rd,
Etobicoke, ON, M8Y 2T1